Programa del dia

Llegenda
CodiDivendres, 5 de desembre del 2008Arxius
09:00 - 10:00Conferència plenària
El Desenvolupament de les Tecnologies Mèdiques a Catalunya: Oportunitats de Futur.
Ramon Maspons

Resum Ponencia Àudio
10:20 - 11:40Sessió: Enginyeria i Infraestructures
Moderador: J. Lloveras
DV1.1
 • La Font de Llum de Sincrotró Alba. R. Pascual
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV1.2
 • Projectant una Instal·lació Fotovoltaica de 100 kW a l'Illa de Mallorca: Reptes tecnològics, medio-ambientals i administratius. A. Clar, P. Benayas, D. Coll-mayor, M. Roca
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV1.3
 • L'Anella Industrial. E. Hernández, X. Peiró
Resum Conclusions Àudio
DV1.4
 • CESCA, un Centre al Servei de la Universitat i la Recerca. M. Huguet
Resum Conclusions PonènciesÀudio
10:20 - 11:40Sessió: Enginyeria Biomèdica, Salut i Qualitat de Vida
Moderador: A. Sánchez
DV2.1
 • Aplicació d'Internet a l'Àmbit de la Salut: Una Experiència de Cooperació Universitat-Empresa. J.M. Monguet, J. Fernández, J. Ojeda
Resum Conclusions Àudio
DV2.2
 • Informàtica Gràfica en Bioenginyeria. D. Ayala, D. Tost, S. Grau, E. Vergés
Resum Conclusions Ponències
DV2.3
 • Aplicacions Socials de les Tecnologies de la Producció. Experiències a la Fundació CIM. J. Ojeda, J.R. Gomà, F. Fenollosa, J. Minguella, R. Roig
Resum Conclusions Àudio
DV2.4
 • Importància de la Recerca en Robòtica Quirúrgica a Catalunya i Impacte a la Societat Catalana. A. Casals, M. Frigola, J. Amat, N. García, E. Laporte
Resum Conclusions PonènciesÀudio
12:00 - 13:40Sessió: Els Estudis d'Enginyeria
Moderador: J.M. Fuertes
DV1.5
 • Màster Europeu en Visió i Robòtica Reconegut pel Programa Erasmus Mundus de la Unió Europea. J. Salvi, R. Martí, X. Cufí
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV1.6
 • BAETULO XXI, o de com Arribar a Mart des de la Secundària. A. Ayza, J. Berenguer, S. Carnerero, D. Crespo, D. López-Codina, J. López, P. Loren, M.J. Melo, Ll. Montfort, C. Pijuan, X. Portell, J. Ramírez, L. Serrano
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV1.7
 • Perspectives de l'Enginyeria Industrial a Catalunya. Centres i Escoles de Disseny de Producte. J. Lloveras
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV1.8
 • La Política de Promoció de l'ETSEIAT: Com Desperatar l'Interès pels Estudis d'Enginyeria a Catalunya. E. Griful, M. Mudarra, J.M. Sallan, D. González
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV1.9
 • La Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes a la UPC. M. Tura, O. Pons, M.D. Calvet, M. Lorente, A. Lusa, M.C. Martínez
Resum Conclusions PonènciesÀudio
12:00 - 13:40Sessió: Enginyeria i Empresa
Moderador: E. García
DV2.5
 • Potencial d'Instal·lació de Captadors de Baixa i Mitja Tempreratura per a Aplicacions a Processos Industrials. A. Moià, R. Pujol, V. Martínez
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV2.6
 • Desenvolupament del Captador Concentrador CCSTAR. V. Martínez, R. Pujol, A. Moià
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV2.7
 • XARTAP: Una Xarxa de Referència en Tècniques Avançades de la Producció al Servei de les Empreses Catalanes, en la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació. R. Roig, J. Ojeda, J.R. Gomà, J. Minguella, F. Fenollosa
Resum Conclusions Ponències
DV2.8
 • Centre de Desenvolupament d'Equipaments Científics Promugut per la UPC. J.R. Gomà, F. Fenollosa, R. Roig, J. Minguella, J. Ojeda
Resum Conclusions PonènciesÀudio
12:00 - 13:40Sessió: Experiències en la Creació d'Empreses Spin-Off
Moderador: J. Batlle
DV3.5
 • AQUA-LANES, SL. Spin-Off de la Universitat de Girona. J. Batlle, J. Martí, J. Salvi, J. Amat
Resum Conclusions Àudio
DV3.6
 • Consorci de Vivers d'Empreses Territorials. Demarcació de Girona. J. Batlle, E. Pericot
Resum Conclusions Àudio
DV3.7
 • DSET. Spin-Off en Embedded Solutions. X. Muñoz, J. Freixenet, X. Armangué
Resum
DV3.8
 • EASY Innovation Center: Enginyeria de Sistemes Intel·ligents. J.L. de la Rosa, T. Bosch, D. Centelles
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV3.9
 • AQUSENS. Spin-Off en Enhancing 3D. J. Salvi, J. Forest
PonènciesÀudio
15:00 - 16:40Sessió: Enginyeria, Innovació i Societat de la Informació
Moderador: J. Majó
DV1.10
 • Projecte de Futur per a la Societat de la Informació a Catalunya. J. Sallent
PonènciesÀudio
DV1.11
 • Necessitats, Oportunitats i Prespectives de professionals TIC a Catalunya. F. Miralles
Resum PonènciesÀudio
DV1.12
 • EnginyCAT. Pla de Promoció de les Enginyeries a Catalunya. Ll. Jofre
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV1.13
 • Els Col·legis d'Enginyers. Un Fre a l'Economia?. J. Vallvé
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV1.14
 • El Talent Humà en Tecnologia i Innovació: Com Atraure'l i Retenir-lo. J. de Dalmau, A. Dal Canton, G. García- Cuadrado, E. Chester, J. Fuentes
Resum Conclusions PonènciesÀudio
15:00 - 16:40Sessió: Enginyeria, Comerç i Indústria Aeroportuària
Moderador: R. Puigjaner
DV2.10
 • Seguretat Tècnico-Jurídica del Comerç Electrònic. G. Draper, M. Payeras, L. Huguet
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV2.11
 • Tecnovisat: El Visat Electrònic del CETIB. M. Darnés
Resum Conclusions Àudio
DV2.12
 • La Funció de Producció de les Indústries Aeroportuàries. E. Tarrats
Resum PonènciesÀudio
DV2.13
 • Paràmetres Clau del Negoci Logístic de la Càrrega Aèria. Anàlisi i Implicacions. J. Ferrandis
Resum
DV2.14
 • Els Estudis d'Enginyeria Aeronàutica a l'ETSEIAT. La Història de l'Enginyeria Aeronàutica ja s'escriu en Català. J. Gibert, M. Sureda, E. Griful, M. Mudarra
Resum Conclusions PonènciesÀudio
17:00 - 18:40Sessió: Els Estudis d'Enginyeria
Moderador: Ll. Jofre
DV1.15
 • Integració Experimental del Coneixament mitjançant un Curs de Robòtica Mòbil Aplicada. J. Batlle, Ll. Pacheco, N. Luo, I. Ferrer, X. Cufí
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV1.16
 • Implementació de l'Inquiry Based Learning en dues Assignatures d'Energies Alternatives del Programa Sènior de la Universitat de Lleida. I. Martorell, M. Medrano, C. Solé, L.F. Cabeza
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV1.17
 • Impacte de l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en les Metodologies d'Aprenentatge: El cas de la Universitat d'Andorra. B. Sabrià, M. Casalprim, V. Larraz, M. Nicolau, A. Saz
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV1.18
 • Els Estudis d'Enginyeria reformats i la competència en Llengua. J. Domingo, A. Grau, J.L. Durán
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV1.19
 • De les Tutories-Coaching als Estudis Atractius...Eines per al Foment dels Estudis d'Enginyeria. N. Salán, D. García, M. Mudarra, E. Griful
Resum Conclusions PonènciesÀudio
17:00 - 18:40Sessió: Tecnologia, Indústria i l'Entorn
Moderador: V. Martínez
DV2.15
 • Aportació a la Construcció Sostenible: Prefabricats de Formigó amb Àrid Reciclat, Vibrocomprimits. X. Espinar
Resum Conclusions PonènciesPonènciesÀudio
DV2.16
 • Anàlisi Comparativa del Càlcul de Murs Pantalla en el Disseny de Soterranis d'Edificis. C. Loscertales, A. Ledesma, C.F. Lillo, L. Ramoneda
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV2.17
 • Àrids Reciclats Mixtos a Mallorca. Possibles Aplicacions en Funció de les Seves Propietats. B. Mas, N. Sastre, A. Cladera
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV2.18
 • El Sector de la Construcció i el Desenvolupament Humà en Projectes de Cooperació Internacional. A. Cladera, M. Etxeberria, A. Pérez
Resum Conclusions Ponències
DV2.19
 • Metamaterials i Noves Perspectives en Ciència i Tecnologia. F. Martin, J. Bonache
Resum Conclusions Ponències
17:00 - 18:40Sessió: Enginyeria i Infraestructures
Moderador: M. Ramis
DV3.15
 • Importància de la Inclusió d'un Estudi de Minimalització de Residus als Projectes d'Enginyeria. J.J. Marcó
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV3.16
 • Contribució de l'Emmagatzematge d'Energia Tèrmica a una Enginyeria més Sostenible. L.F. Cabeza, M. Medrano, C. Solé, C. Castellón, A. Castell, A. Gil, P. Arce, I. Martorell
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV3.17
 • Consideracions sobre l'Enginyeria per a l'Estalvi d'Aigua al Sector Domèstic a Catalunya. J. Lloveras
Resum Conclusions PonènciesÀudio
DV3.18
 • La Necessitat de comptar amb unes acurades eines de Gestió de la Contaminació Acústica. Conseqüències Tècniques, Econòmiques i Socials. B. Rosselló-Boeres
Conclusions PonènciesÀudio
DV3.19
 • Els Riscos des d'una Visió Transversal. M. Pineda
Resum Conclusions PonènciesÀudio
19:00 - 20:00Conferència plenària
Paradigma dels 51 Anys de l'Espai: Gran Contribució a l'Enginyeria.
Andreu Ripoll

ResumPonenciaPonenciaÀudio
Llegenda

Realització: Imma Puig